báo cáo tài chính
Quý III/2019 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 NAM 2019 30/10/2019
13:23:08
HAX BCTC RIENG QUY 3 NAM 2019 30/10/2019
13:18:39
HAX Giải trình KQKD Báo cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 30/10/2019
13:09:51
Quý II/2019 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX Giải trình KQKD Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 15/08/2019
13:35:58
HAX _ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2019 _Hợp nhất 14/08/2019
20:11:52
HAX _ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2019 _ Riêng 14/08/2019
20:10:16
HAX Giải trình KQKD Quý 2 năm 2019 22/07/2019
17:17:45
HAX BCTC RIENG QUY 2 NAM 2019 18/07/2019
17:52:15
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 NAM 2019 18/07/2019
17:43:15
Quý I/2019 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX Giai trinh KQKD quy 1 nam 2019 25/04/2019
14:02:22
HAX BCTC _ME_ QUY 1 NAM 2019 20/04/2019
18:02:10
HAX BCTC _HOP NHAT _QUY 1 NAM 2019 20/04/2019
17:08:53