báo cáo tài chính
Quý II/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q2.2021 27/07/2021
13:14:49
HAX - Báo cáo tài chính riêng Q2/2021 27/07/2021
13:14:09
HAX - Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2021 27/07/2021
13:12:37
Quý I/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q1.2021 20/04/2021
10:07:14
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1.2021 20/04/2021
10:06:54
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q1.2021 20/04/2021
10:06:16