công bố thông tin
Tổng hợp/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX- Tờ trinh Đại hội đồng cổ đông 2020 04/04/2020
21:28:05
HAX- TB 08/2020- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 03/04/2020
17:09:52
HAX - NQ ĐHĐCĐ - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 29/03/2020
21:59:40
NG HDQT 06- Cập nhật tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2020 20/03/2020
11:14:34
NG HDQT 06- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020N 2020 17/03/2020
17:12:55
NQ HDQT 04 -HAX- Quyết định ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020THUONG NIEN 2020 20/02/2020
16:51:12