công bố thông tin
Tổng hợp/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 10/04/2022
10:02:21
HAX - NQ HĐQT 07 - Bổ sung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/04/2022
13:28:52
HAX - NQ HĐQT 04 - Bổ sung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 24/03/2022
13:35:48
HAX - NQ HĐQT 03 - Thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 18/03/2022
14:45:26
VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 24/02/2022
15:52:44
HOSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 24/02/2022
15:52:20
HAX_ NQ HĐQT 02- Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 15/02/2022
13:42:17