công bố thông tin
Tổng hợp/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - NQ HĐQT 09 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 29/03/2023
18:49:42
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023_HOSE 08/03/2023
10:41:03
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023_VSD 07/03/2023
10:40:37
HAX - NQ HĐQT 06 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 28/02/2023
15:41:47