báo cáo tài chính
Quý IV/2016 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT NAM 2016 14/03/2017
11:18:00
HAX BC KIEM TOAN ME NAM 2016 14/03/2017
11:18:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 4 2016 20/01/2017
17:05:00
HAX BCTC ME QUY 4 2016 20/01/2017
17:05:00
Giai trinh chenh lech KQKD Quy 4 2016 07/02/2017
11:05:00
Quý III/2016 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 2016 20/10/2016
08:57:00
HAX BCTC ME QUY 3 2016 20/10/2016
08:57:00
Quý II/2016 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET_HOP NHAT QUY 2 2016 09/08/2016
13:15:00
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET ME QUY 2 2016 09/08/2016
13:15:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 2016 19/07/2016
09:03:00
HAX BCTC ME QUY 2 2016 19/07/2016
09:03:00
HAX Giai trinh hoat dong kinh doanh 6 thang nam 2016 11/10/2016
16:16:00
Quý I/2016 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 1 2016 25/04/2016
10:23:00
HAX BCTC ME QUY 1 2016 25/04/2016
10:23:00