công bố thông tin
Tổng hợp/2024 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - NQ HĐQT 03 - Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 20/02/2024
08:00:18
HAX - NQ HĐQT 02- Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 26/01/2024
16:12:09
HAX - NQ HĐQT 01- Thông qua phê duyệt giao dịch giữa HAX và các Công ty con năm 2024 16/01/2024
18:49:52