công bố thông tin
Tổng hợp/2024 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Sở Giao Dịch Chứng Khoán thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết 04/06/2024
10:06:40
HAX - Sở GDCK Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 01/06/2024
13:09:33
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 14 31/05/2024
18:14:30
HAX - NQ HĐQT 13 - Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung 27/05/2024
15:18:36
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32 25/05/2024
09:21:55
HAX - NQ HĐQT 12 - Cam kết bảo lãnh các Công ty con 22/05/2024
14:00:34
HAX - NQ HĐQT 11 - Tái cấp hạn mức vay vốn Vietinbank HSBC 22/05/2024
13:59:23
HAX - CV UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 21/05/2024
17:27:20
HAX - NQ HDQT 10 - Tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 21/05/2024
17:20:06
HAX - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 15/05/2024
11:16:09
HAX - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 15/05/2024
11:14:14
HAX - Sở GDCK Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2024
09:58:32
VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2023 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 19/04/2024
14:22:41
HAX - Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 15/04/2024
14:36:29
HAX - NQ HĐQT 09 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 15/04/2024
14:29:57
HAX - Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH 15/04/2024
14:27:05
HAX - Công văn UBCK đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH 15/04/2024
14:20:53
NQ HĐQT 08- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 26/03/2024
17:34:16
HAX - Thông báo thay đổi nhân sự sau Đại hội cổ đông 24/03/2024
17:48:12
HAX - NQ HĐQT 07- Bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029 24/03/2024
17:47:34
HAX - NQ HĐQT 06- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 24/03/2024
16:17:28
HAX - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/03/2024
16:15:55
HAX - Báo cáo thường niên năm 2023 24/03/2024
16:01:13
HAX - NQ HĐQT 05- Cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 13/03/2024
16:09:39
HAX - NQ HĐQT 04- Cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 02/03/2024
15:00:16
HAX - NQ HĐQT 03 - Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 20/02/2024
08:00:18
HAX - NQ HĐQT 02- Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 26/01/2024
16:12:09
HAX - NQ HĐQT 01- Thông qua phê duyệt giao dịch giữa HAX và các Công ty con năm 2024 16/01/2024
18:49:52