công bố thông tin
Tổng hợp/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 28/03/2021
23:59:00
HAX - NQ HĐQT 05 - Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 26/03/2021
16:19:03
HAX - NQ HĐQT 04 - Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 23/03/2021
18:19:25
HAX - NQ HĐQT 03 - Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 01/03/2021
14:05:54
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD 18/02/2021
11:37:31
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 18/02/2021
11:36:52
HAX - NQ HĐQT 02 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 05/02/2021
16:10:51