công bố thông tin
Tổng hợp/2019 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX Tai lieu hop DHDCD nam 2019 13/03/2019
11:00:00
HAX CBTT Website hoat dong tro lai 12/03/2019
15:00:00
HAX NQHDQT ve viec xac dinh khoang gia mua lai co phieu 15/01/2019
14:36:00
HAX NQ HĐQT ve viec dau tu vao Cong ty con 17/01/2019
14:00:00
HAX CBTT ve hoat dong website Cong ty 19/01/2019
13:32:00
HAX CBTT giao dich CPQ 01/02/2019
17:25:00
HAX NQ HDQT vv tc DHDCDTN 2019 12/02/2019
17:24:00
HAX TB NDKCC tham du DHDCDTN 15/02/2019
15:53:00
HAX CBTT NQ HDQT ve viec dieu nhinh nguon mua co phieu quy 18/02/2019
17:41:00
HAX CBTT ve viec mua co phieu quy Cong ty 21/02/2019
14:16:00
HAX Bao cao thuong nien nam 2018 22/02/2019
14:18:00