công bố thông tin
Tổng hợp/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - NQ HĐQT 30 - Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chấp thuận việc tăng vốn của Công ty con 30/12/2023
17:11:29
HAX - NQ HĐQT 29 - Thông qua chủ trương cho công ty con vay vốn 29/12/2023
18:07:17
HAX - NQ HĐQT 28 - Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank - CN Hải Dương 12/12/2023
15:35:29
HAX - NQ HĐQT 27 - Thông qua việc cam kết bảo lãnh cho Công ty con của Công ty 12/12/2023
15:32:55
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE_ESOP 03/11/2023
18:30:06
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu hành theo chương trình lựa chọn người lao động - HOSE 02/11/2023
16:01:58
HAX - NQ HĐQT 26 - Thông qua Báo cáo của Ban TGĐ Công ty về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; Thông qua đề xuất, chủ trương mở thêm các Đại lý, Chi nhánh kinh doanh xe MG tại các Công ty con 02/11/2023
09:27:16
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 13 ngày 27/10/2023 30/10/2023
16:15:33
HAX - CBTT Giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 31 26/10/2023
13:39:24
HAX - NQ HĐQT 25 - Thông qua niêm yết và lưu ký chứng khoán bổ sung với HOSE và VSD 24/10/2023
16:54:12
HAX - CBTT công văn UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành ESOP của HAX 19/10/2023
13:44:42
HAX - NQ HĐQT 24 - Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 11/10/2023
16:27:34
HAX - Thông báo thay đổi số lượng cổ phần đang lưu hành do phát hành ESOP 04/10/2023
16:53:12
HAX - Báo cáo kết quả phát hành ESOP 04/10/2023
16:52:43
HAX - NQ HĐQT 23 – Thông qua kết quả phát hành ESOP 04/10/2023
16:52:17
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - ESOP 03/10/2023
17:23:08
HAX - NQ HĐQT 22 - Phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động 02/10/2023
13:42:17
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - ESOP 22/09/2023
14:16:27
HAX - Thông báo thay đổi người liên quan của người nội bộ - Trần Văn Mỹ 20/09/2023
13:59:49
HAX - Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 19/09/2023
17:21:16
HAX - CBTT công văn UBCKNN chấp thuận phát hành ESOP của HAX 19/09/2023
17:19:30
HAX - NQ HĐQT 21 - CBTT Nghị quyết HĐQT phát hành ESOP 05/09/2023
19:15:45
HAX - NQ HĐQT 20 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 27/07/2023
18:33:09
HAX - NQ HĐQT 19 - Thông qua chi tiết tiêu chuẩn, nguyên tắc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 27/07/2023
18:32:13
Thông báo về giao dịch bổ sung chứng khoán thay đổi niêm yết do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 14/07/2023
18:09:35
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu trả cổ tức 2022 - HOSE 14/07/2023
09:12:45
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/07/2023 11/07/2023
17:02:36
HAX - CBTT Giấy phép kinh doanh lần thứ 30 ngày 10/07/2023 10/07/2023
18:09:04
HAX - NQ HĐQT 18 - Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và Niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 05/07/2023
10:06:13
HAX - CBTT về việc UBCK nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022 04/07/2023
16:14:53
HAX - NQ HĐQT 17 - Thông qua thay đổi điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 04/07/2023
16:13:52
HAX - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 26/06/2023
14:29:47
HAX - CBTT ký hơp đồng kiểm toán năm 2023 26/06/2023
14:29:26
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 của HOSE 14/06/2023
15:29:37
HAX - NQ HĐQT 16 - Thông qua thay đổi điều lệ do điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo NQ ĐHCĐ 2023 13/06/2023
15:08:28
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 của VSD 12/06/2023
11:25:05
HAX - Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu 08/06/2023
14:40:00
HAX - NQ HĐQT 15 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 08/06/2023
14:39:34
HAX - CBTT về việc UBCK nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 08/06/2023
14:38:29
HAX - NQ HĐQT 13 và 14 - Thông qua tái cấp hạn mức vay vốn tại Vietinbank và phát hành cổ phiếu trả cổ tức 25/05/2023
09:37:19
HAX - NQ HĐQT 11 và 12 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu 04/05/2023
14:50:35
HAX - Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ 24/04/2023
10:10:21
HAX - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 23/04/2023
11:35:15
HAX - NQ HĐQT 10 - Bổ sung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 21/04/2023
13:25:59
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Quốc Hải 21/04/2023
10:10:22
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Văn Mỹ 19/04/2023
18:05:07
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thị Ngọc Bích 19/04/2023
18:04:37
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Quốc Hải 11/04/2023
17:52:30
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 11/04/2023
17:50:52
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Văn Mỹ 11/04/2023
15:14:11
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thị Ngọc Bích 07/04/2023
21:13:30
HAX -Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Vũ Ngọc Diệp Linh 07/04/2023
21:10:06
HAX - NQ HĐQT 09 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 29/03/2023
18:50:33
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán bổ sung_HOSE 17/03/2023
15:06:22
Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết_HOSE 15/03/2023
13:07:44
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 11 ngày 07/03/2023 10/03/2023
18:15:44
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung 10/03/2023
18:13:16
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 10/03/2023
16:12:33
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29 ngày 08/03/2023 09/03/2023
14:21:09
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 09/03/2023
14:20:58
HAX - NQ HĐQT 08 - Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và Niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 04/03/2023
15:13:15
HAX - NQ HĐQT 07 - Tăng vốn điều lệ do PH CP để chuyển đổi TP 02/03/2023
17:25:21
HAX - CBTT công văn chấp thuận của UBCK về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 02/03/2023
17:15:03
HAX - NQ HĐQT 06 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 28/02/2023
15:40:00
HAX - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 24/02/2023
16:30:47
HAX - NQ HĐQT 04 - Thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% 23/02/2023
09:44:50
HAX - Công bố thông tin trở thành cổ đông lớn - Vũ Ngọc Diệp Linh 17/02/2023
18:00:39
HAX - NQ HĐQT 03 - Chấp thuận các giao dịch với các Công ty con năm 2023 14/02/2023
16:50:03
HAX - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 14/02/2023
16:49:39
HAX - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 14/02/2023
16:41:45
HAX - NQ HĐQT 01 và 02 - Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty và thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi của Công ty 14/02/2023
16:39:40