công bố thông tin
Tổng hợp/2017 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX Thong bao giao dich co phieu (Do Tien Dung) 20/02/2017
17:19:00
HAX BCKQGD ngay 24-01-2017 (Chu Thi Tuyet Hanh) 21/02/2017
11:30:00
HAX BCKQGD tu 10-02-2017 den 13-02-2017 (Chu Thi Tuyet Hanh) 21/02/2017
11:30:00
HAX TBGD CP (Chu Thi Tuyet Hanh) 21/02/2017
11:27:00
HAX Bao cao ket qua giao dich (Chu thi Thuyet Hanh) 09/03/2017
10:51:00
HAX CBTT NQHDQT thong nhat ngay To chuc DHDCD TN nam 2017 va cac Chi tieu ke hoach 2017 22/03/2017
16:27:00
HAX Bao cao KQGDCP (Do Tien Dung - CT HDQT kiem TGD) 23/03/2017
17:11:00
HAX CBTT Thoi gian dia diem to chuc DHDCD TN nam 2017 24/03/2017
15:24:00
HAX Bao cao ve ngay khong con la CDL (Hoang Duc Hung) 27/03/2017
10:38:00
HAX CBTT NQ HDQT ve viec tu nhiem va bo nhiem nhan su 29/03/2017
17:29:00
HAX CBTT Tai lieu Hop DHDCD TN nam 2017 05/04/2017
14:53:00
HAX Don xin tu nhiem cua Giam doc tai chinh kiem Ke toan truong 11/04/2017
17:11:00
HAX Bao cao ve ngay tro thanh CDL (CT TNHH Quan ly Quy SSI) 14/04/2017
14:00:00
HAX NQHDQT ve viec thong qua viec tu nhiem Ke toan truong 14/04/2017
15:41:00
HAX BB DHDCD TN nam 2017 17/04/2017
10:36:00
HAX CBTT NQ BB DHDCD TN nam 2017 va DL sua doi 17/04/2017
10:36:00
HAX CBTT NQHDQT Bo nhiem Giam doc Tai chinh kiem Ke toan truong 2017 17/04/2017
17:13:00
HAX Dieu le sua doi 17/04/2017
10:36:00
HAX NQ DHDCD TN nam 2017 17/04/2017
10:36:00
HAX CBTT Bau Truong Ban Kiem Soat 18/04/2017
10:42:00
HAX CBTT NQHDQT ve viec Phat hanh co phieu tu nguon con CSH - Phat hanh ESOP 27/04/2017
16:52:00
HAX NQHDQT ve viec thong qua quy che phat hanh va DS CBNV tham gia chuong trinh ESOP 28/04/2017
17:55:00
HAX Quy che phat hanh co phieu (ESOP) 03/05/2017
09:10:00
HAX - CBTT phat hanh co phieu ESOP 31/05/2017
13:27:00
HAX CBTT Phat hanh co phieu tu nguon von Chu so huu 31/05/2017
13:28:00
HAX Thong bao chot DS phat hanh co phieu thuong 05/06/2017
09:24:00
HAX CBTT NQHDQT ve viec lua chon Cong ty kiem toan 08/06/2017
03:38:00
HAX - Bao cao ket qua phat hanh co phieu 21/06/2017
13:22:00
HAX CBTT Thay doi so co phieu luu hanh bieu quyet 21/06/2017
13:22:00
HAX Bao cao ket qua lua chon co phieu cho nguoi lao dong 26/06/2017
15:40:00
HAX Bao cao ve ngay khong con la CDL (Hoang Duc Thanh 28/06/2017
15:51:00
HAX - CBTT Van ban cua UBKNN ve viec thong qua ket qua phat hanh co phieu 30/06/2017
08:55:00
HAX Bao cao so huu CDL (Cong ty TNHH Quan ly Quy SSI 05/07/2017
13:48:00
HAX Quyet dinh thay doi niem yet co phieu 07/07/2017
15:17:00
HAX Thong bao giao dich nybs 12/07/2017
16:51:00
HAX CBTT Giay Chung nhan dang ky doanh nghiep dang ky thya doi lan thu 21 19/07/2017
16:35:00
HAX Bao cao THQT Cong ty 6T 2017 31/07/2017
15:13:00
HAX Bao cao thay doi so huu CDL (Cong ty TNHH Quan ly Quy SSI) 18/09/2017
09:06:00
HAX Bao cao ve ngay khong con la co dong lon (Cong ty TNHH Quan ly Quy SSI) 19/09/2017
17:12:00
HAX Thong bao giao dich co phieu (Do Tien Dung) 20/10/2017
15:12:00
HAX - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Do Tien Dung) 27/11/2017
14:39:00
HAX - Bao cao Tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017 30/01/2018
13:37:00
HAX Bao cao thuong nien nam 2017 12/02/2018
16:44:00
HAX Cong van CBTT bo sung noi dung BCTN nam 2016 va 2017 28/05/2018
17:26:00
HAX BC THUONG NIEN 2017 28/05/2018
17:26:00
HAX NQ HDQT ve viec chot Danh sach To chuc DHDCD TN nam 2018 29/12/2017
15:56:00