công bố thông tin
Tổng hợp/2018 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX Thong bao chot DS to chuc DHDCD TN nam 2018 04/01/2018
11:50:00
HAX CBTT Thong bao to chuc DHDCD TN nam 2018 19/01/2018
17:18:00
HAX Thong bao giao dich co phieu (Do Tien Dung) 29/01/2018
08:52:00
HAX Tai lieu hop DHDCD TN nam 2018 31/01/2018
14:17:00
HAX NQ va BB DHDCD TN nam 2018 05/02/2018
15:17:00
HAX Dieu le Cong ty 03/02/2018
15:18:00
HAX Quy che ve quan tri noi bo Cong ty 02/05/2018
15:14:00
HAX Bao cao ket qua giao dich co phieu (Do Tien Dung) 27/02/2018
17:29:00
HAX NQHDQT thong qua phuong an phat hanh tang von dieu le 27/02/2018
11:04:00
HAX Tai lieu hop va Cac to trinh DHDCDTN nam 2018 28/02/2018
13:38:00
HAX CBTT viec phat hanh co phieu tang von co phan tu nguon von chu so huu 19/03/2018
17:33:00
HAX NQ HDQT ve viec chot danh sach tra co tuc bang tien va phat hanh co phieu tu nguon von Chu so 19/03/2018
17:30:00
HAX Thong bao chot DS chi tra co tuc nam 2017 bang tien va phat hanh co phieu tang von CP tu NVCSH 23/03/2018
17:41:00
HAX Bao cao ket qua phat hanh co phieu 18/04/2018
13:26:00
HAX CBTT Thay doi so luong co phieu luu hanh bieu quyet 18/04/2018
13:27:00
HAX NGHI QUYET HDQT thong qua ket qua phat hanh CP 18/04/2018
13:28:00
HAX CBTT Dieu le Cong ty 07/05/2018
15:29:00
HAX Bao cao khong con la CDL (Hoang Duc Thanh) 08/05/2018
16:50:00
HAX Quyet dinh ve viec thay doi NY co phieu 08/05/2018
16:51:00
HAX Thong bao giao dich co phieu (Vu Thi Hanh) 10/05/2018
10:43:00
HAX Thong bao niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yet 11/05/2018
10:43:00
HAX CBTT Ky HD voi Cong ty kiem toan BCTC nam 2018 05/06/2018
17:10:00
HAX Bao cao khong con la CDL (Hoang Duc Thanh) 07/06/2018
17:32:00
HAX Bao cao ket qua giao dich co phieu (vu Thi Hanh) 14/06/2018
14:18:00
HAX CBTT Giay chung nhan dang ky DN dang ky thay doi lan thu 22 05/07/2018
16:16:00
HAX Bao cao THQT Cong ty 6T 2018 01/08/2018
11:11:00
HAX CBTT NQ HDQT ve viec thanh lap Ban kiem toan noi bo 06/08/2018
16:53:00
HAX Nhac nho cham CBTT giao dich voi ben lien quan 30/08/2018
17:17:00
HAX NQ HDQT bo nhiem PTGD Nguyen Thi Ngoc Bich 30/08/2018
17:19:00
HAX NQ HDQT vv xoa khoan no lai vay cho oto can tho 30/08/2018
17:18:00
HAX NQ HDQT ve viec mua co phieu quy 21/11/2018
17:21:00
HAX CBTT don xin tu nhiem TV HDQT (Le Dinh Viet) 23/11/2018
17:20:00
HAX CBTT NQ HDQT ve viec dau tu tang von tai CTCP Co khi O To Can Tho 10/12/2018
16:16:00
HAX CBTT ve viec tam dung hoat dong website Cong ty 25/12/2018
17:29:00
HAX CBTT cac QD xu phat thue va giai trinh cham CBTT 28/12/2018
06:08:00
HAX BCTH QT CT nam 2018 31/01/2019
09:59:00
HAX CBTT dinh chinh noi dung tai BCTHQT Cong ty nam 2018 01/02/2019
15:00:00
HAX Giai trinh cham CBTT cac Quyet dinh xu phat thue 31/12/2019
16:00:00