công bố thông tin
Tổng hợp/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - NQ HĐQT 37-38-39 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 21/12/2021
13:55:44
HAX - Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết cua 10/12/2021
14:10:25
HAX - Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 07/12/2021
11:50:15
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 9 ngày 02/12/2021 07/12/2021
11:46:20
HAX - NQ HĐQT 35 – Đầu tư tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM 30/11/2021
14:02:50
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 ngày 22/11/2021 25/11/2021
10:35:54
HAX - NQ HĐQT 34 – Đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE và đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD 24/11/2021
16:35:05
HAX - NQ HĐQT 33 - Thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ 23/11/2021
15:12:20
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành ESOP 17/11/2021
17:33:50
HAX - CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh 17/11/2021
16:37:32
HAX - NQ HĐQT 32 – Thay đổi vốn điều lệ do tăng vốn từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 13/11/2021
17:21:01
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - ESOP 05/11/2021
14:18:41
HAX - NQ HĐQT 31 - Thông qua vay vốn ngân hàng HSBC 04/11/2021
14:08:19
HAX - NQ HĐQT 30 - Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 04/11/2021
14:07:24
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan của người nộp bộ - ESOP 27/10/2021
13:56:36
HAX - Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 25/10/2021
15:39:02
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Quốc Hải 15/10/2021
17:02:00
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 27/09/2021
10:39:29
HAX - Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/07/2021 của người nội bộ - Đỗ Ngọc Thùy Trang 27/09/2021
10:08:20
HAX – NQ HĐQT 26 – Ban hành quy chế Công bố thông tin và Vay vốn ngân hàng Vietcombank 22/09/2021
16:34:48
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Quốc Hải 21/09/2021
15:53:16
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 18/08/2021
18:52:32
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đỗ Ngọc Thùy Trang 07/07/2021
13:22:02
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Đỗ Ngọc Thùy Trang 29/06/2021
10:38:14
HAX - CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2021 25/06/2021
15:53:48
HAX - NQ HĐQT 21-22-23 - Thông qua việc xác định tiêu chuẩn, thời gian phát hành ESOP - Việc sử dụng vốn từ phát hành 25/06/2021
15:51:52
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của HOSE 22/06/2021
15:53:04
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 25 ngày 17/06/2021 19/06/2021
13:08:59
HAX - Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Đỗ Ngọc Thùy Trang 18/06/2021
18:15:40
HAX - NQ HĐQT 20 - Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và Niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 09/06/2021
17:08:38
Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HAX 08/06/2021
14:51:03
HAX - NQ HĐQT 19 - Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 08/06/2021
14:45:36
HAX - NQ HĐQT 17 và 18 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam và Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc 02/06/2021
16:48:16
HAX - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 01/06/2021
15:14:18
HAX - NQ HĐQT 16 - Bổ nhiệm người đứng đầu Haxaco Láng Hạ 27/05/2021
15:05:10
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Đỗ Ngọc Thùy Trang 20/05/2021
09:56:31
HAX - NQ HĐQT 15 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 13/05/2021
15:27:10
HAX - NQ HĐQT 14- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 30% 22/04/2021
09:51:43
HAX - NQ HĐQT - Điều chỉnh tăng chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động kinh doanh nội bộ năm 2021 19/04/2021
15:27:58
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ - Hoàng Đức Thân 13/04/2021
19:49:31
HAX - CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 ngày 08.04.2021 09/04/2021
13:25:27
HAX - NQ HDQT 10 và 11 - Thông qua việc thay đổi thông tin của người đại diện pháp luật và Miễn nhiệm - bổ nhiệm UBKT 03/04/2021
15:27:39
HAX - NQ HDQT 08 và 09 - Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 02/04/2021
13:50:57
HAX - NQ HĐQT 07 - HAX giao dịch với công ty con và vay vốn ngân hàng Vietinbank CN Tây Sài Gòn 31/03/2021
16:06:30
HAX - NQ HDQT 06 - Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT va UBKT 31/03/2021
16:05:37
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ - Hoàng Đức Thân 11/03/2021
13:16:14
HAX - NQ HĐQT 03 - Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 01/03/2021
13:59:26
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ - Đỗ Hùng Việt 22/02/2021
15:11:22
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 18/02/2021
11:22:23
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD 18/02/2021
11:21:35
HAX - CBTT xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định thanh tra thuế năm 2018-2019 05/02/2021
16:09:18
HAX - NQ HĐQT 02 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 05/02/2021
16:08:07
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ - Đỗ Ngọc Oanh 02/02/2021
18:07:18
HAX -Báo cáo quản trị năm 2020 30/01/2021
17:47:22
HAX - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 29/01/2021
11:33:07
HAX - Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ 29/01/2021
11:32:21
HAX - NQ HĐQT 01 - Giao dịch với các công ty con năm 2021 29/01/2021
11:31:10
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan đến người nội bộ - Đỗ Ngọc Oanh 15/01/2021
18:03:45
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan đến người nội bộ - Đỗ Hùng Việt 15/01/2021
18:00:34