công bố thông tin
Tổng hợp/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ_Vũ Thị Hạnh 10/08/2020
17:28:57
HAX- Thông báo giao dịch cổ phiếu (Vũ Thị Hạnh) 02/07/2020
19:04:57
HAX_ Ký hợp đồng kiểm toán 2020 18/05/2020
11:19:52
HAX- Tờ trinh Đại hội đồng cổ đông 2020 04/04/2020
21:26:43
HAX- TB 08/2020 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 03/04/2020
17:08:34
HAX - NQ HĐQT 07 - Từ nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Haxaco 29/03/2020
22:02:49
HAX - NQ ĐHĐCĐ - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 29/03/2020
21:56:21
HAX- NQ HDQT 06 - Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 20/03/2020
11:16:31
HAX- NQ HDQT 06 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 17/03/2020
17:41:56
HAX- NQ HDQT 05 -Giao dịch với các Công ty con năm 2020 17/03/2020
17:41:06
HAX- NQ HDQT 04 - Quyết định ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 20/02/2020
16:50:31
HAX- NQ HDQT 03- Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 20/02/2020
16:49:12
HAX NQHĐQT số 02 về việc tìm kiếm, đầu tư góp vốn, mua cổ phần các Công ty có tiềm năng cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh 09/01/2020
17:16:54
HAX NQHĐQT số 01 tăng vốn đầu tư tại Công ty CP SX TM & DV Ô tô PTM 09/01/2020
14:15:12