công bố thông tin
Tổng hợp/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
NQ HDQT 04 -HAX- QD NGAY TRIEU TAP DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2020 20/02/2020
16:50:31
NQ HDQT 03- HAX- MIEN NHIEM GIAM DOC TAI CHINH KIEM KE TOAN TRUONG 20/02/2020
16:49:12
Quý I/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX NQHĐQT số 02 về việc tìm kiếm, đầu tư góp vốn, mua cổ phần các Công ty có tiềm năng cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh 09/01/2020
17:16:54
HAX NQHĐQT số 01 tăng vốn đầu tư tại Công ty CP SX TM & DV Ô tô PTM 09/01/2020
14:15:12