công bố thông tin
Tổng hợp/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - NQ HĐQT 09 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 29/03/2023
18:50:33
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán bổ sung_HOSE 17/03/2023
15:06:22
Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết_HOSE 15/03/2023
13:07:44
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 11 ngày 07/03/2023 10/03/2023
18:15:44
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung 10/03/2023
18:13:16
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 10/03/2023
16:12:33
HAX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29 ngày 08/03/2023 09/03/2023
14:21:09
HAX - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Thị Hạnh 09/03/2023
14:20:58
HAX - NQ HĐQT 08 - Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và Niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE 04/03/2023
15:13:15
HAX - NQ HĐQT 07 - Tăng vốn điều lệ do PH CP để chuyển đổi TP 02/03/2023
17:25:21
HAX - CBTT công văn chấp thuận của UBCK về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 02/03/2023
17:15:03
HAX - NQ HĐQT 06 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 28/02/2023
15:40:00
HAX - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 24/02/2023
16:30:47
HAX - NQ HĐQT 04 - Thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% 23/02/2023
09:44:50
HAX - Công bố thông tin trở thành cổ đông lớn - Vũ Ngọc Diệp Linh 17/02/2023
18:00:39
HAX - NQ HĐQT 03 - Chấp thuận các giao dịch với các Công ty con năm 2023 14/02/2023
16:50:03
HAX - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 14/02/2023
16:49:39
HAX - Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 14/02/2023
16:41:45
HAX - NQ HĐQT 01 và 02 - Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty và thanh toán tiền lãi Trái phiếu chuyển đổi của Công ty 14/02/2023
16:39:40